Quick IQ Test

www.quickiqtest.net

Veebisaidi kasutustingimused (dokumenti uuendati viimati 12. maist 2018)

1. KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

(QuickIQTest.net või „meie“ või „meile“) on veebisaidi www.QuickIQTest.net ja selle mobiili- ja puuteversioonide (üheskoos: „Sait“) omanik. Käesoleva veebisaidi kasutamisega nõustute Veebisaidi kasutustingimuste, Privaatsuspoliitika, kõikide kohaldatavate seaduste ja eeskirjadega ning kinnitate oma kohustust järgida mis tahes kohaldatavaid kohalikke seadusi. Kui te mõne nimetatud tingimusega ei nõustu, on teil keelatud käesolevat saiti kasutada või seda avada. Veebisaidil esitatud materjalid on kaitstud vastavate autoriõigus- ja kaubamärgiseadustega.

2. Kasutuslitsents

 1. Teil on isiklikuks mittekaubanduslikuks lühiajaliseks vaatamiseks lubatud QuickIQTest.netveebisaidilt QuickIQTest.net ajutiselt alla laadida üks koopia materjalidest (teave või tarkvara). Sellega saate litsentsi, millega ei toimu omandiõiguse üleminekut ning mis ei anna teile õigust:
  1. materjale muuta ega kopeerida;
  2. kasutada materjale ärilisel otstarbel ega neid (ärilisel ega mitteärilisel otstarbel) avalikult esitleda;
  3. üritada saidil QuickIQTest.net asuvat tarkvara pöördkompileerida ega pöördprojekteerida;
  4. eemaldada materjalidelt autoriõigusi või muid omandiõigust tähistavaid märkusi; või
  5. edastada materjale teisele isikule või „peegeldada“ materjale mis tahes muus serveris.
 2. Käesolev litsents lõppeb automaatselt, kui rikute mõnda ülaltoodud piirangut. QuickIQTest.net-l on õigus litsents igal ajal lõpetada. Materjalide vaatamise või käesoleva litsentsi lõpetamisel peate hävitama kõik enda käsutuses olevad allalaaditud materjalid, sõltumata sellest, kas need on elektroonilises või trükitud formaadis.

3. Lahtiütlus

 1. Saidil QuickIQTest.net asuvad materjalid on esitatud kujul „nagu on“. QuickIQTest.netei anna ühtegi väljendatud ega kaudset garantiid ning eitab käesolevaga kõiki teisi garantiisid, kaasa arvatud kaudseid garantiisid või turustatavustingimusi, sobivust teatud otstarbeks või garantiisid intellektuaalomandi või muude õiguste mitterikkumise kohta, ja ütleb neist käesolevaga lahti. Lisaks sellele ei anna QuickIQTest.netgarantiid ega esita väiteid seoses oma Interneti veebisaidil asuvate materjalide kasutamistulemuse täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse, muu materjalidega seonduva, ega nimetatud saidil viidatud mis tahes muude saitidega.

4. Piirangud

QuickIQTest.netega selle tarnijad ei ole ühelgi juhul vastutavad ühegi kahju eest (sealhulgas andmete või kasumi kaotamisest või ärikatkestusest tulenevad kahjud), mis tulenevad QuickIQTest.net veebisaidil asuvate materjalide kasutamisest või suutmatusest neid kasutada, isegi kui QuickIQTest.net-d või QuickIQTest.netvolitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud nimetatud kahju tekkimise võimalusest. Kuna teatud kohtualluvustes ei ole lubatud piirangud kaudsetele garantiidele või vastutusele tekkinud või kaasneva kahju eest, ei pruugi ülaltoodud piirangud teile kohalduda.

5. Muudatused ja veaparandused

Saidil QuickIQTest.net esitatud materjalides võib leiduda tehnilisi, tüpograafilisi või fotograafilisi vigu. QuickIQTest.netei anna garantiid, et veebisaidil asuvad materjalid on täpsed, täielikud või ajakohased. QuickIQTest.net-l on igal ajal ja etteteatamiseta õigus teha muudatusi oma veebisaidil asuvates materjalides. QuickIQTest.netei võta endale aga kohustust Saidil leiduvaid materjale uuendada.

6. Viited

QuickIQTest.netei ole kontrollinud kõiki saite, millele selle Saidil viidatakse, ega ole seetõttu vastutav ühegi viidatud saidi sisu eest. Ühegi viite olemasolu veebisaidil ei viita, et QuickIQTest.netnimetatud saidi heaks kiidab. Mis tahes niisuguse saidi kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.

7. Saidi Kasutustingimuste muutmine

QuickIQTest.net-l on igal ajal ja etteteatamiseta õigus käesolevaid veebisaidi kasutustingimusi muuta. Veebisaidi kasutamisega nõustute järgima Kasutustingimuste hetkel kehtivat versiooni.

8. Kohaldatav õigus

Kõikidele QuickIQTest.net-i puudutavatele nõuetele kohaldatakse Slovaki Vabariigi seadusi, võtmata sealjuures arvesse kollisiooninorme puudutavaid sätteid.

9. Elektroonilised teated

Kui kasutate Saiti või saadate QuickIQTest.net-ile e-kirju, suhtlete meiega elektrooniliselt ja annate seega nõusoleku saada Saidi kasutamist puudutavaid elektroonilisi teateid. Edastame teile teateid e-posti teel või veebilehe kaudu. Kinnitate, et kõik lepingud, teated, avaldused ja muud teated, mille elektrooniliselt saate, on juriidiliselt võrdväärsed kirjalikult esitatud teadetega. Meiepoolsed teated loetakse saadetuks ja jõustunuks hetkel, mil need saadetakse teie poolt Saidil antud meiliaadressile või meiliaadressile, millelt olete meile kirjutanud.

10. Keeleline vastuolud

Kui lahknevusi inglise keelde selle versiooni selle lepingu ja mis tahes ingliskeelse versiooni.

Privaatsuspoliitika

1. Teie andmed

Teie privaatsus on meile väga oluline. Seetõttu oleme koostanud käesoleva Poliitika, mis aitab teil mõista, kuidas Isikuandmeid* kogume, kasutame, edastame, avaldame ja kasutame. Järgnevalt tutvustame seda lähemalt.

Oleme teinud mõned olulised muudatused selles, milliseid andmeid me kogume ja muutes meie privaatsuspoliitikat kergemini loetavaks, järgides Euroopa Liidu uut üldist andmekaitse määrust (GDPR), mis on täielikult rakendatud alates 25. maist 2018.

 • Enne teilt Isikuandmete* küsimist või selle ajal selgitame teabe kogumise otstarvet.
 • Kogume ja kasutame Isikuandmeid* vaid enda märgitud eesmärkide saavutamiseks ja muul sarnasel otstarbel, välja arvatud juhul, kui asjaomane isik annab meile vastava loa või kui teistsugust andmekäsitust nõuab seadus.
 • Säilitame Isikuandmeid* vaid niikaua kui see on nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik.
 • Kogume Isikuandmeid* seaduslikke ja õiglasi kanaleid kasutades ning vajadusel asjaomase isiku teadmisel ja nõusolekul.
 • Isikuandmed peavad olema asjakohased otstarbeks, mille jaoks neid kasutatakse, ning nende eesmärkide ulatuses täpsed, täielikud ja ajakohased.
 • Kaitseme Isikuandmeid* mõistlike ohutusmeetmetega kadumise või varguse ning volitamata ligipääsu, avalikustamise, kopeerimise, kasutamise ja muutmise eest.
 • Muudame klientidele mugavalt kättesaadavaks teabe oma Isikuandmete* haldamise poliitika ja tavade kohta.

Oleme võtnud ülesandeks Isikuandmete* konfidentsiaalsuse kaitse ja säilimise tagamiseks tegutseda vastavalt ülalnimetatud põhimõtetele.

Oma veebisaitidel reklaamide kuvamisel kasutame kolmandatest pooltest reklaamiettevõtete teenuseid. Neil on luba kasutada käesolevale ja muudele veebisaitidele tehtud külastusi puudutavat teavet (mis ei sisalda teie nime, aadressi, e-posti aadressi ega telefoninumbrit), et kuvada reklaame just teile huvi pakkuvate kaupade ja teenuste kohta.

2. Kuidas me andmeid kogume

Esitate oma Isikuandmed* Saidil registreerudes või Saidi kasutamise käigus muul moel oma Isikuandmeid* edastades. Samuti kogume Isikuandmeid*,kui võtate veebis ühendust meie klienditeenindusega või saadate e-kirja klienditoele.

Samuti saame Isikuandmeid* ja muud online ja offline teavet Muudest Allikatest. QuickIQTest.net kasutab nimetatud teavet vastavalt kohaldatavatele seadustele. Seda teavet, kombineerituna käesolevas Isikuandmete kaitse eeskirjas sätestatud viisil kogutud Isikuandmetega*, käsitletakse samuti vastavalt Isikuandete kaitse eeskirjale. Lisaks sellele kasutame küpsiseid, pixel tag'e ja veebimajakaid*, kohalikult jagatud objekte (LSO), faile, tööriistu ja programme, mille abil peame arvestust, salvestame teie eelistusi, parendame reklaamiteenuseid ja kogume Tuvastamist mittevõimaldavat teavet*, mille alla kuuluvad ka Seadmeandmed ja teie suhtlus Saidi ja meie Äripartnerite veebisaitidega.

Kasutame Küpsiseid*, mille seerianumbrid võimaldavad meil siduda teie tegevuse Saidil muu teid puudutava teabega, mida vastava profiili all salvestame või mis on seotud teie ja Saidi vaheliste liikumistega. Kasutame ka ajutisi seansiküpsiseid*, mis võimaldavad hallata teiepoolseid Saidi lehekülgede vaatamisi. Küpsistest saadav teave ütleb meile ka, mis veebisaiti te külastasite enne meie Saidile tulemist ja mis saidile suundusite pärast meie Saidilt lahkumist. Kui nendele lehtedele lähete või e-kirju avate, rakenduvad tööle Pixel Tag'id ja Veebimajakad*, mis koostavad meile ja meie Edasimüüjatele teate vastava tegevuse kohta. Need tööriistad võimaldavad meil vaadelda reaktsioone teile saadetud teadetele ja parendada Saidi lehekülgi ja reklaame.

Seadmeandmeid* võidakse koguda, kui teie seade suhtleb Saidi ja QuickIQTest.net-ga, isegi kui te ei ole seadme kaudu Saidile sisse logitud. Kui teil tekib oma mobiiliseadme turvalisuse ja privaatsussätete kohta küsimusi, järgige oma teenusepakkuja või seadme tootja juhiseid selle kohta, kuidas seadme seadistusi muuta.

Kasutame Google'i reklaamiprogrammi, mille nõuded on kokku võetud Google'i reklaamieeskirjades. Google kui kolmandast poolest edasimüüja kasutab meie saidil kuvatavate reklaamide teenindamiseks küpsiseid. DART küpsise kasutamine Google'i poolt võimaldab kuvada kasutajatele reklaame vastavalt inimese isiklikule külastusajaloole meie Saidil ja teistel veebisaitidel. Kasutajad saavad soovi korral DART küpsiste kasutamise keelata Google'i reklaami- ja Display-võrgustiku privaatsuspoliitika sätete alt.

Oleme rakendanud järgmisi valikuid:

Koos kolmandatest pooltest edasimüüjatega nagu Google kasutame üheaegselt nii autori küpsiseid (nagu Google Analytics küpsised) kui ka muude tootjate küpsiseid (nagu DoubleClick küpsis) või muid kolmanda poole tuvastusvahendeid, et omandada teavet kasutaja tegevuste kohta reklaami nägemisel ja muude meie Saidiga seotud reklaamiteenusfunktsioonide kohta.

Loobumine:
Kasutajad saavad Google'i reklaamiseadistuste (AD Settings) lehelt ise seadistada, kuidas Google neile reklaami edastab. Samuti on võimalik reklaamist loobuda Network Advertising initiative'i loobumislehel või jäädavalt, kasutades lisandmoodulit Google Analytics Opt Out Browser.

3. OLULISED ANDMED:

   
 •  Oleme Slovakkias asuv ettevõte, kena riik Euroopa südames. Meie serverid ja kontorid asuvad Slovakkias, nii et teie teavet võidakse Slovakkiasse üle kanda, ladustada või töödelda. Kuigi Slovakkia andmekaitse, privaatsus ja muud seadused ei pruugi olla nii kõikehõlmav kui teie riigis, astume teie privaatsuse kaitsmiseks palju samme. Meie veebisaitide abil saate aru oma teabe kogumisest, ladustamisest, töötlemisest ja edastamisest Slovakkiasse ja kolmandatesse osapooltesse, nagu Survata.com (anonüümsete uuringute platvorm), Google.com, Google.com ( Analytics, Adsense ja Adwords) ja Mailchimp.com - (meie e-posti protsessor).  
 •  
 •  Saadame need andmed teile pärast seda, kui olete täitmise ja vormi esitanud katse lõpus. Mõned sellised andmed nagu teie IP-aadress, seade ja brauser kogutakse kohe ka pärast seda, kui olete meie veebisaidil külastanud Google Analyticsi ja Google Adsense programmid, mida meie veebisaidil kasutame (saate lugeda nende kohta käesoleva dokumendi ja selle kohta lähedalt).  
 •   
 •   Reklaamipartnerid. Me võime partneriks kolmandate osapoolte reklaamivõrgustike ja -vahetustega, et kuvada reklaame meie veebisaitidel või hallata ja teenindada meie reklaame teistel saitidel ja jagada sel eesmärgil nendega isiklikku teavet. Kõik kolmandad osapooled, kellega me seda teavet jagame, peavad oma isiklikku teavet kasutama viisil, mis on kooskõlas selle poliitikaga. Meie ja meie kolmanda osapoole partnerid võivad teie veebisaitidel ja muudel saitidel teavet oma tegevuste kohta meie veebisaitidel ja muudel saitidel kasutada küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate, näiteks pikslite ja veebimajakate kohta, et pakkuda teile sihitud reklaame, mis põhinevad teie sirvimistegevustel ja huvidel.   
 •  
 • Võite meiega hõlpsasti e-posti teel meie kontakti lehel loetleda.  
 •  
 •  Püüame piirata andmete kogumist nii, et me peame tõepoolest pakkuma head teenust ja seda veelgi paremaks parandama.  
 •  
 • Praegu ei ole meilikampaaniaid ja meil ei ole lähitulevikus plaane. Kui kasutate mõnda meie teenust ja arvame, et võite tulevikus kasutada mõnda muud teenust, võime saata teile selle kohta e-kirja. Saate oma reklaamtekstiid saata, võtke meiega ühendust.  
 •  
 •  Me kavatseme teie andmeid hoida mõne aasta pärast. Samuti võime teie teabe säilitada ja kasutada, et järgida meie seaduslikke kohustusi, lahendada vaidlusi, ennetada kuritarvitusi ja jõustada meie kokkuleppeid.  
 •  
 •  Praegu ei kavanda ega plaanime lähitulevikus jagada oma andmeid kellegi teisega.  
 •  

4. TEIE ÕIGUSED

 1. Õigus saada teavet

  Meie abonentide andmed on järgmised:  - nimi ja email, mille olete sisestanud testi lõpus  - IP-aadress ja asukoht, kust te olete meie katse ajal ühenduses olnud  - teie kasutatav seade ja brauser  - testi tulemused, millele pääsete pärast makse sisse
 2. teil on juurdepääsuõigus, parandamine ja kustutamine

  Me anname üksikisikule, kas teiele või abonendile, juurdepääsu mis tahes isikuandmetele, mida me nende kohta hoiame, 30 päeva jooksul pärast selle teabe saamist. Üksikisikud võivad meie kontaktilehel kontakteeruda, et saada juurdepääs nende õigustele, neid parandada või kustutada. Välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud, eemaldame meie või teie palvel meie serveritelt isiklikud andmed üksikisiku kohta, kas teie või tellija. Isikule juurdepääsuks või värskendamiseks isikliku teabe puudumine on tasuliselt tasuta.
 3. Õigus objektile

  Võite igal ajal oma meililistiga tellimustest loobuda. Võtke meiega ühendust meie e-posti aadressil, mis on meie kontakti lehel loetletud.
 4. "Ära jälgi" ("Do Not Track") avalikustamist

  "Ära jälita" ("Do Not Track") on praegu välja töötatud standard. Kuna see pole veel lõplikult vormistatud, järgime selle poliitika standardeid ja ei jälgi ega järgige brauseri taotlusi "Ära jälita". See tähendab, et mõnel meie funktsioonil võib olla võimalus jälgida või jälgida brauseri taotlusi.

5. COPPA (laste võrguprivaatsuse kaitse seadus)

Noorematelt kui 13-aastastelt lastelt isikuandmete kogumisel annab laste võrguprivaatsuse kaitse seadus (COPPA) ohjad vanemate kätte. COPPA seaduse rakendamist kontrollib USA tarbijakaitsekomisjon Federal Trade Commission. Seadusega sätestatakse, mida peavad veebisaitide ja -teenuste omanikud tegema, et kaitsta Internetis laste privaatsust ja tagada nende turvalisus.

6. Meie postiaadress

QuickIQTest.net
Carrer de la Cera, 18
08001 Barcelona
Spain

Toe saamiseks ja küsimuste/murede korral võtke meiega ühendust aadressil:


7. Tagasisaatmis- ja tagasimaksmispoliitika

Digitaalsed tooted

Kui tellimus on kinnitatud ja klient toote kätte saanud, ei tee me digitaalsete toodete eest tagasimakseid. Soovitame meiega ühendust võtta, kui toodete kättesaamisel peaks tekkima probleeme.

8. Kasutustingimuste sõnastik

Isikuandmed on teid puudutav teave, mis teie isiku tuvastab või mille abil on kombinatsioonis muu meie valduses oleva teabega võimalik teid tuvastada.

Pixel Tag'id ja Veebimajakad on tillukesed graafilised kujutised, mis on paigutatud veebisaidi lehtedele või meie e-kirjadesse ja mis võimaldavad meil välja selgitada, kas olete teinud teatud toiminguid.

Küpsis on väike teabehulk, mille meie veebiserver teie brauserile saadab ning salvestab teavet teie konto, eelistuste ja Saidi kasutamise kohta. Mõned küpsised on ajutised, samas kui teisi on võimalik konfigureerida kauem kestma. „Seansiküpsised" on ajutised küpsised, mida kasutatakse erinevatel otstarvetel, näiteks lehekülje vaatamiste haldamiseks. Tavaliselt kustutab teie brauser need kohe, kui olete brauseri sulgenud. „Püsiküpsised" on püsivamad küpsised, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilsideseadmetesse ning jäävad alles ka pärast brauseri sulgemist.

Seadmeandmed on teave seadme kohta, mida kasutate Saidile pääsemiseks, selle kasutamiseks või sellega suhtlemiseks, näiteks operatsioonisüsteemi tüüp või mobiilsideseadme mudel, brauseri tüüp, domeen ja muud süsteemiseaded, süsteemi kasutatav keel ja teie seadme riik ja ajavöönd, geograafiline asukoht, unikaalne identifitseerimistunnus või muu seadme identifitseerimistunnus, mobiiltelefoni teenusepakkuja identifitseerimistunnus ning seadme tarkvaraplatvorm ja püsivarateave.

Tuvastamist mittevõimaldav teave on teave, mis iseenesest ei võimalda teie tuvastamist. Siia kuulub muuhulgas ka Küpsistest, Pixel Tag'idest ja Veebimajakatest saadav teave ning Seadmeandmed. Tuvastamist mittevõimaldavat teavet on võimalik tuletada Isikuandmetest.

Täname, et võttis aega oma privaatsuseeskirjade tundmaõppimiseks ja tänu, et usaldasite meid.

© 2007 - 2021 QuickIQTest.net Kõik õigused kaitstud.